תפריט

תנאי שימוש בחנות המקוונת / הזמנת מוצרים

תנאים

אנו מקווים כי תיהנה מהשימוש באתר זה אתה מוזמן לדפדף באתר והשתמש במאפייניו השונים, אך לידיעתך השימוש שלך באתר כפוף לתנאים הבאים (המוגדרים להלן). אם אינך מסכים לתנאים, אנא הימנע משימוש באתר זה.

אתר זה הוא אתר של יוניליוור המסייע לך להעביר הזמנות ליוניליוור באופן ישיר. בעת ביצוע הזמנה כמשתמש רשום תוכל לצבור נקודות באתר זה בהתאם לפרסומים השונים כפי שיופיעו באתר ובכפוף לתכנית הנקודות (מועדון יו-שף).

יובהר כי אם לא הושלמה ההזמנה ו/או לא התקבל התשלום ממך עבור ההזמנה, בשל מחסור במלאי או מכל סיבה אחרת, תהא יוניליוור רשאית שלא להעניק או למחוק (לפי העניין) את הנקודות שניתנו לך בגין אותה הזמנה.

חשוב גם שתקרא את כללי המדיניות הבאים של יוניליוור על מנת שתוכל לגשת לאתר זה:

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש

תוכן:

 1. בעלות והפעלה
 2. הסכמה לכך שתנאים אלה מחייבים לגביך
 3. הסכמה מתמשכת
 4. זכאות וגישה
 5. הרשמה
 6. פרטיות
 7. הסרת תוכן של משתמשים
 8. הגבלת סכום ההזמנה
 9. זיהוי משתמשים וגילוי תוכן של משתמשים לצדדים שלישיים
 10. פיקוח
 11. תחולה גיאוגרפית של האתר
 12. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
 13. כתב ויתור בדבר תוכן האתר
 14. כתב ויתור בדבר הפעלת האתר
 15. הגבלת חבות
 16. שיפוי
 17. סיום
 18. הדין החל וסמכות השיפוט
 19. הפרדת סעיפים
 20. היעדר ויתור

 

1. בעלות והפעלה

אתר זה שייך ליוניליוור ישראל מזון בע"מ ("יוניליוור", "אנחנו", "שלנו" ונגזרותיהן), חברה השייכת לקבוצת יוניליוור.

האתר פתוח לכל הישויות המשפטיות המזמינות שירותים כלשהם (כהגדרתם להלן) מהפלטפורמה המקוונת מבלי להתחשב במיקומם הגיאוגרפי אולם השירות המוצע בו יסופק בתחומי מדינת ישראל בלבד ובכפוף למדיניות החלוקה של החברה (להלן: "משתמשים" או "אתה" ונגזרותיהן.

יוניליוור מפעילה אתר זה וכל אפליקציות, תוכנה, נתונים, מוצרים, תחרויות, או הגרלות כפלטפורמה מקוונת, המאפשרת למשתמשים להזמין, לארגן ולהסדיר שירות (כהגדרתו להלן).

תנאים אלה חלים על הגישה לפלטפורמה המקוונת ועל השימוש בה על ידי כל משתמש מכל מדינה בעולם, לצורך השירותים שמעמידה יוניליוור לרשות המשתמש.

כל שגיאת דפוס, טעות סופר, או שגיאה או השמטה אחרות בכל חומר מכירות, הצעת מחיר, מחירון, ובכל קבלת הצעה, חשבונית או מסמך מידע אחר, שהונפקו על ידי יוניליוור, יהיו נתונים לתיקון ללא חבות מצד יוניליוור.

2. הסכמה לכך שתנאים אלה מחייבים לגביך

השימוש שלך באתר ובכל אפליקציות, תוכנה, נתונים, מוצרים, תחרויות, הגרלות, ושירותים אחרים כלשהם המסופקים לך באתר, או ממנו, או באמצעותו, על ידי יוניליוור (יחד ייקראו להלן: ה"שירותים"), כפוף לתנאיו של הסכם משפטי בינך לבין יוניליוור המורכב מ-(א) תנאים אלה, (ב) מדיניות הפרטיות, (ג) מדיניות קובצי Cookie, ו-(ד) מדיניות האתר (יחד ייקראו: "כללי המדיניות של יוניליוור"). במקרה של סתירה בין תנאים אלה לכל כללי מדיניות אחרים של יוניליוור, תנאים אלה יגברו.

3. הסכמה מתמשכת

הנך מסכים כי אנו רשאים לשנות או לתקן תנאים אלה מעת לעת באמצעות עדכון פרסום זה, וכי שינויים או תיקונים אלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם, ולכן אתה מתבקש לבקר אזור זה בכל פעם שאתה מבקר באתר כדי להתעדכן בתנאים העדכניים. השימוש שלך באתר מאשר את הסכמתך המתמשכת לתנאים התקפים באותה העת.

4.  זכאות וגישה

אינך רשאי להשתמש באתר ואינך רשאי לקבל את התנאים אם:

(א) אתה מתחת לגיל 18, או

(ב) נאסר עליך או שאתה מנוע חוקית בכל דרך מהשימוש באתר או מכניסה אליו על פי דיני מדינת תושבותך. 

הגישה לחלקים מסוימים באתר ו/או לשירותים מסוימים עשויה להיות מוגבלת לחברים בלבד. ראה הסעיף להלן שכותרתו 'הרשמה'. בכל אחד מהמקרים, אנו נסמן את אותם חלקים באתר או אותם שירותים שבהם הגישה מוגבלת ואת תנאי השימוש החלים.

הגישה לאתר מותרת על בסיס זמני, ויוניליוור שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את האתר או חלקים מסוימים בו לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שתימסר לך הודעה על כך. לא נישא בחבות אם מסיבה כלשהי האתר שלנו אינו זמין בזמן כלשהו או לתקופה כלשהי.

בכפוף לדין החל, אנו שומרים את הזכות להשעות או לסיים את הגישה לאתר ו/או לשירות ללא מתן הודעה, בגין אי עמידה בכללי המדיניות של יוניליוור, בגין הפרת זכות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת, או מכל סיבה אחרת. ההחלטה לסיים את הגישה של אדם לאתר או לשירותים תהא סופית ומחייבת.

5. הרשמה

אם תירשם כמשתמש באתר, יוניליוור עשויה לבקש  ממך למסור פריטי מידע שונים, כגון שמך העסקי, סוג העסק שלך, תפקידך בעסק, כתובת העסק, כתובת הדוא"ל שלך, פרטי איש קשר, מספר סלולרי ו/או מספר טלפון. סוג המידע המבוקש עשוי להשתנות מעת לעת.

כחלק מתהליך ההרשמה, תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. אתה תהיה אחראי לכל הפעילויות שיבוצעו תחת שם המשתמש שלך ותהיה אחראי לשמור על סודיות סיסמתך. אם תובא לידיעתך כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש שלך או בסיסמתך, אתה מחויב להודיע על כך ליוניליוור לאלתר.

אתה מסכים למסור מידע נכון ומלא בעת ההרשמה ובעת השימוש באתר ובשירותים, ואתה מסכים לעדכן את המידע שלך. אתה מסכים לכך שיוניליוור רשאית לשמור ולהשתמש במידע שלך למטרות הנחזות בתנאים אלה ובקשר לשירותים המוצעים על ידי האתר.

6. פרטיות

יוניליוור מכבדת את פרטיותך ותשתמש במידע האישי שתמסור באתר זה ותגן עליו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. אולם, יוניליוור רשאית למסור מידע מסוים לצדדים שלישיים ו/או לספקי שירות. לא נישא באחריות לאופן שבו צד שלישי ו/או ספק שירות יטפל במידע הפרטי שלך, ויש להפנות מחלוקות כלשהן בעניין זה אל הצד השלישי ו/או ספק השירות.

7. הסרת תוכן של משתמשים

מבלי לגרוע מזכויות אחרות המוקנות בתנאים אלה או לפי דין, יוניליוור שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לסרב לפרסם, לא לכלול או להסיר מהאתר כל תוכן של משתמש שיש בו כדי להפר את כללי המדיניות של יוניליוור.

8. הגבלת סכום ההזמנה

יוניליוור תהא רשאית, לפי שיקול דעתה לבטל/לא לקבל הזמנות ממשתמשים/לקוחות שסך הזמנתם החודשי באתר עולה על 50,000 ₪.

9. זיהוי משתמשים וגילוי תוכן של משתמשים לצדדים שלישיים

יוניליוור תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק, צו בית משפט או זימון לבתי משפט המבקשים או המורים ליוניליוור לגלות את זהותו של אדם כלשהו שפרסם תוכן משתמש. במידה המותרת בדין, אנו שומרים את הזכות לזהות כל משתמש בפני צדדים שלישיים ו/או לגלות כל הגשה של משתמש או נתונים אישיים לכל צד שלישי הטוען כי הגשת משתמש מפרה את זכויות הקניין הרוחני שלו או את זכותו לפרטיות. אנו רשאים גם לגלות מידע מסוג זה אם אנו מאמינים בתום לב כי גילוי כאמור הכרחי באופן סביר על מנת להגן על הזכויות, על הרכוש, או על הבטיחות האישית של יוניליוור, לקוחותיה או הציבור.

10. פיקוח

אף שאין זה מחובתה של יוניליוור לסקור או לנטר את תוכן המשתמשים, יוניליוור שומרת את הזכות המוחלטת לעשות זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, יוניליוור שומרת את הזכות בכל עת לשנות, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל תוכן של משתמשים מהאתר, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, וללא הודעה מראש. אתה מסכים לכך שאין מוטלת על יוניליוור חובה כלשהי להשתמש או להגיב לכל הגשה של משתמש.

11. תחולה גיאוגרפית של האתר

יוניליוור שולטת באתר זה ומפעילה אותו מישראל. אלא אם כן צוין אחרת באתר זה או על ידי האתר, אתר זה נועד לקדם אך ורק מוצרים של יוניליוור/צד שלישי הנמכרים בישראל, ויוניליוור אינה עושה כל מצג כי החומרים באתר זה או המוצרים המתוארים בו מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים. כל המבקרים באתר זה אחראים לציית לכל הדינים המקומיים החלים עליהם ביחס לתוכן ולהפעלה של אתר זה. יוניליוור לא תהיה אחראית להפניות שיעשו לאתר זה מאתרים אחרים שאינם בבעלותה ואין בהפניות שכאלה, ככל שיעשו, להעיד על קשר בין האתר המפנה לאתר יוניליוור.

12. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

לנוחיותך והנאתך, אתר זה עשוי לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ברשת האינטרנט שאינם מופעלים על ידי יוניליוור. ליוניליוור אין שליטה על אתרים אלה והיא אינה אחראית על זמינותם. יוניליוור אינה תומכת, מאשרת או מממנת, ויוניליוור אינה אחראית ולא תישא בחבות, בגין מידע או תוכן הזמינים באתרים המקושרים או בגין מוצרים, או בגין חומרים אחרים אשר נמצאים באתרים אלה או זמינים בהם. יוניליוור אינה אחראית לשידורים ברשת (webcasting) או לכל צורה אחרת של שידור המתקבל מכל אתר מקושר. בנוסף, יוניליוור אינה נושאת בחבות, במישרין או בעקיפין, בגין כל נזק או אובדן שייגרמו או שייגרמו לכאורה על ידי או בקשר לשימוש שלך בתוכן, במידע, במוצרים, בטובין או בשירותים הזמינים באילו מהאתרים המקושרים הנ"ל או באמצעותם.

13.  כתב ויתור בדבר תוכן האתר

החומר שבאתר (לרבות כל גרפיקה, תוכנה, תוכן דיגיטלי, המלצות או חומרים אחרים) וכל חומר אשר זמין באמצעות האתר, מסופק "כמות שהוא" וללא תנאים או התחייבויות מכל סוג, במפורש או מכללא. במידה המותרת בדין החל, יוניליוור מתנערת מכל תנאים והתחייבויות, במפורש או מכללא, כולל, בין היתר, כל התחייבות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי הפרת זכויות. יוניליוור אינה מתחייבת או מספקת ערובות בדבר השימוש או תוצאות השימוש בחומר שבאתר מבחינת נכונותו, דייקנותו, אמינותו, או בכל דרך אחרת. החומר באתר זה עשוי לכלול אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס ועלול להיות שגוי או להפוך לשגוי כתוצאה מהתפתחויות המתרחשות לאחר התאריכים הנוגעים בדבר. יוניליוור אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות לאמת או לשמור על העדכניות של מידע כאמור.

14. כתב ויתור בדבר הפעלת האתר

יוניליוור פועלת כדי לתחזק אתר זה ולהפעילו, אך אין היא אחראית, ולא יכולה להיות אחראית, לתוצאותיהם של ליקויים כלשהם העשויים להתקיים באתר או בפעולתו. לעניין הפעלת האתר, יוניליוור מתנערת מפורשות מכל התנאים וההתחייבויות מכל סוג, בין אם במפורש או מכללא, כולל, בין היתר, כל התחייבות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי הפרת זכויות. יוניליוור אינה נותנת כל ערובה כי (א) פעולת האתר תעמוד בדרישות המשתמש; (ב) הגישה לאתר תהיה ללא הפרעות, מידית, מאובטחת, נקייה מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים או רכיבים מזיקים אחרים, או נקייה מפגמים או שגיאות; (ג) התוצאות שעשויות להתקבל מהשימוש באתר תהיינה מדויקות או אמינות; או (ד) פגמים יתוקנו. אתה (ולא יוניליוור) נוטל על עצמך את מלוא עלותם של כל פעולות שירות או תיקון העשויים להידרש לציוד המחשב והתוכנה שלך כתוצאה מכל וירוסים, רכיבים מזיקים, שגיאות או בעיות אחרות מכל סוג שעשויות להיות לך כתוצאה מביקור באתר זה.

15. הגבלת חבות

בכפוף לדין החל, בשום נסיבות לא יישאו יוניליוור, חברות קבוצת יוניליוור, מעניקי רישיון או מקבלי רישיון שלנו, בחבות כלפיך או כלפי כל אדם או ישות אחרים בגין כל נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים, תוצאתיים, עונשיים או אחרים, לרבות איבוד רווחים, נזקי גוף או נזקי רכוש, העלולים להיגרם מ-(א) השימוש, או אי היכולת להשתמש, באתר או בכל חומר שבאתר, (ב) התנהגותו של כל משתמש של האתר, בין אם בגין עילה חוזית, נזיקית (לרבות רשלנות) או בכל דרך אחרת, (ג) האספקה או השימוש בכל מוצרים שסופקו או יוצרו על ידי ספק שירות המוצגים באתר.

יוניליוור לא תישא בחבות אפילו אם הובאה לידיעת יוניליוור או לידיעת נציג מוסמך של יוניליוור האפשרות של נזקים כאמור. אלה כוללים בין היתר נזקים או פגיעה הנגרמים משגיאה, השמטה, הפרעה, פגם, תקלת ביצוע, עיכוב בפעולה או בשידור, תקלה בקו או וירוס מחשב, תולעת, סוס טרויאני או רכיב מזיק אחר, או אובדן הנגרם מוצר שסופק בחסות אתר זה.

במידה הנדרשת בדין החל, איננו מגבילים בשום דרך את חבותנו בגין מוות או נזקי גוף הנגרמים מרשלנות שלנו, או בגין מצג שווא במרמה או הסתרה, או כל חבות אחרת אשר אסורה להחרגה או להגבלה על פי הדין החל.

יוניליוור אינה נושאת באחריות או בחבות הנובעות מהתוכן של הגשת משתמש כלשהי או לכל הוצאת דיבה, השמצה, השמטה, שקר, דבר מה מגונה, פורנוגרפיה, גסות, סכנה, אי חוקיות, הפרת זכויות קניין רוחני, שגיאה או אי-דיוק הנכללים בתוכן משתמש כלשהו.

ייתכן כי הדין החל אינו מתיר החרגת אחריות מסוימת או הגבלת האחריות או החרגתה בגין נזקים עקיפים או תוצאתיים. אי לכך, ייתכן כי חלק מההחרגות האמורות לעיל אינן חלות עליך. אולם, בשום מקרה, החבות הכוללת של יוניליוור כלפיך בגין נזקים, הפסדים, ועילות תביעה בין אם עילה חוזית, נזיקית (כולל רשלנות) או אחרת לא תחרוג מן הסכום ששולם על ידך, אם שולם, תמורת גישה לאתר.

16. שיפוי

הנך מסכים בזאת להגן, לשפות ולמנוע נזק מיוניליוור, מחברות קבוצת יוניליוור, ומכל אחד משלוחיהם, מקבלי הרישיון, היורשים והנמחים שלהן, מפני וכנגד כל אחד וכל התובענות, התביעות או ההליכים מכל סוג, וכל אחד וכל הנזקים, החבויות, העלויות וההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, באופן שקשור או נובע מן השימוש שלך באתר, כל שימוש בתוכן משתמש שלך כפי שמותר בתנאים אלה, ו/או כל הפרה או הפרה לכאורה של התחייבויות, הצהרות או הסכמות שלך על פי תנאים אלה, ו/או שימוש של ספקים מצד שלישי או מוצרים המוצגים באתר.

17. סיום

כללי המדיניות של יוניליוור הנם בתוקף וישמרו על תוקפם עד לסיומם. אתה רשאי לסיים תנאים אלה על ידי הפסקת השימוש שלך באתר והשמדת כל חומר וכל החומרים שהתקבלו על ידך מהאתר. אנו רשאים לסיים לאלתר את כללי המדיניות של יוניליוור, לרבות גישתך לאתר, אם תפר או לא תציית לכל תנאי או הוראה מהותיים של התנאים. לאחר הסיום, מחובתך להפסיק את השימוש שלך באתר ולהשמיד כל חומר וכל החומרים שהתקבלו על ידך מהאתר.

18. הדין החל וסמכות השיפוט

תנאים אלה וכל מחלוקות שיתעוררו על פי תנאים אלה או בקשר אליהם (בין אם בגין עילה חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), סטטורית או אחרת) יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. כל תובענות, תביעות או הליכים משפטיים הנובעים מתנאים אלה יובאו באופן בלעדי בפני בתי המשפט בדובאי, ואתה מקבל על עצמך בזאת את זכות השיפוט של בתי המשפט בדובאי בקשר לכל תובענות, תביעות או הליכים משפטיים הנובעים מתנאים אלה.

19. הפרדת סעיפים

אם ייקבע כי הוראה כלשהי בתנאים אלה אינה חוקית, בטלה, או מכל סיבה בלתי אכיפה, תיחשב אז אותה הוראה נפרדת לתנאים אלה ולא תשפיע על התוקף והאכיפות של יתר ההוראות.

20. היעדר ויתור

הימנעות מצדה של יוניליוור לאכוף חלק כלשהו בתנאים אלה לא תהווה ויתור על איזו מזכויות יוניליוור על פי תנאים אלה, בין אם בגין פעולות בעבר או בעתיד מצדו של אדם כלשהו. כמו כן, קבלת כספים על ידי יוניליוור או הסתמכות של אדם כלשהו על פעולותיה של יוניליוור לא ייחשבו כמהווים ויתור על חלק כלשהו בתנאים אלה. רק ויתור ספציפי בכתב אשר נחתם בידי נציג מוסמך של יוניליוור יהא בר תוקף משפטי כלשהו.

מתכונים
מוצרים
עגלה
השראה
תפריט