תפריט
נקודות יו-שף

תנאי שימוש

אנא קראו בעיון הודעה זו לפני השימוש באתר. הודעה זו מסדירה את שימושכם באתר זה ובכל התכנים המופיעים בו.

כללי
אתר אינטרנט זה (לא כולל אתרים המקושרים אליו) נמצא תחת פיקוח ובקרה של:

קבוצת יוניליוור ישראל ומופעל על ידי חברת יוניליוור ישראל מזון בע"מ ח.פ. 512665399.
כתובת רשומה: גלבוע 3 איירפורט סיטי לוד.

(תצוין להלן כ"יוניליוור")
לאתר זה ניתן להיכנס ממדינות אחרות ברחבי העולם. בכל מקום כזה קיימים חוקים היכולים להיות שונים מחוקיה של מדינת ישראל. כניסה לאתר זה מציינת שגם אתם וגם אנו מסכימים לכך שעל כל העניינים הנובעים משימוש בתכני אתר זה או הקשורים לשימוש כזה חלים חוקיה של מדינת ישראל, אלא אם כן אנו מציינים במפורש שעל פרטים מסוימים באתר זה חלים חוקיה של מדינה אחרת הם. אתם גם מסכימים שאם לא ציינו אחרת, לבתי המשפט של מדינת ישראל יש סמכות שיפוט לא-ייחודית בנוגע לעניינים שכאלה.

יישום

אתר זה תוכנן אך ורק עבור אנשים הנמצאים בתחומי מדינת ישראל, וכל מידע הנוגע למוצרים, לשירותים ולקידום מכירות מתייחס למדינה זו בלבד

לא ניתנת בזאת הבטחה או ערבות כלשהי שהחומרים הכלולים באתר מתאימים למקום אחר, זמינים במקום אחר או רלוונטיים למקום אחר.

על אנשים הנמצאים במדינות אחרות לפנות לאתר האינטרנט של Unilever PLC/N.V, בכתובת
http://www.ufs.com

זכויות יוצרים
© 2011 כל זכויות היוצרים שמורות לקבוצת יוניליוור. Copyright © 2011 Unilever Group

כל זכויות היוצרים וזכויות אחרות לקניין רוחני בכל הטקסטים, התמונות, השמע, התוכנות וכל החומרים האחרים המופיעים באתר זה הינם קניינה של קבוצת יוניליוור והחברות המסונפות לה, או שהם כלולים באתר ברשות הבעלים הרלוונטיים ובהסכמתם. כל התייחסות לגורמים מסונפים או לחברות מסונפות כוללת את קבוצת יוניליוור.
ניתנת לכם בזאת הרשות לעיין באתר זה ולשכפל חלקים ממנו באמצעות הדפסה, הורדת קבצים לדיסק הקשיח, או שיתף אנשים אחרים, אך בכל מקרה, אך ורק שלא למטרות מסחריות, אלא לשם השגת מידע ולמטרות אישיות בלבד, ובתנאי שההודעה בעניין זכויות היוצרים המופיעה לעיל תופיע בכל שכפול שכזה. אין למכור שכפול שכזה או כל חלק מהאתר ואין להפיצם למטרות מסחריות, וכן אין לשנותם או לשלבם בשום עבודה אחרת, פרסום אחר או אתר אחר, בין אם באמצעות תדפיס ובין אם באמצעות פורמט אלקטרוני, כולל פרסום באתר אחר. לא מוענקים בזאת כל רישיון אחר או זכות אחרת.

סימנים מסחריים
כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה הינם רכושה של קבוצת יוניליוור והגורמים המסונפים לה או שנעשה בהם שימוש ברשות. חל איסור חמור על שימוש בכל סימן מסחרי המופיע באתר זה ללא אישור.

זמינות מוצרים

כל התייחסות למוצרים או לשירותים כלשהם המופיעה באתר אינה משמשת כהצעה לממכר או להספקה של מוצרים או שירותים אלה, ואין בכך לרמוז שהמוצרים או השירותים זמינים בכל מדינה, או ששמות המוצרים או השירותים, תיאוריהם, או המפרטים שלהם יהיו זהים למופיע באתר. עצות ספציפיות בנוגע לזמינות מוצרים או שירותים מסוימים או בנוגע להתאמתם יש לקבל מחברה בקבוצת יוניליוור ישראל בלבד.

הגשת הצעות

על פי מדיניותה של יוניליוור אין החברה מקבלת ללא הזמנה הצעות לשיפור מוצרים, רעיונות למוצרים חדשים או רעיונות שיווקיים מגורמים שמחוץ לחברה. החברה תתייחס לכל הצעה שלא הוזמנה או למידע שיישלח אלינו, כולל מתכונים, כאל חומר לא-קנייני ובלתי-מסווג והם ייעשו לקניינה של יוניליוור ללא פיצוי, לשימושנו הבלעדי על פי שיקול דעתנו וללא הגבלה כלשהי.

תוכן

המידע המופיע באתר זה נכלל בו מתוך כוונות טובות ובתום לב, אך הוא נועד לספק מידע כללי בלבד. אין להסתמך על מידע זה לשם מטרות ספציפיות ולא ניתנת בזאת הבטחה או ערבות כלשהי לכך שהוא מדויק או מקיף. אין קבוצת יוניליוור או בעלי התפקידים שלה, עובדיה או סוכניה אחראים לכל הפסד, נזק או הוצאה הנובעים מכניסה לאתר או משימוש בו או בכל אתר המקושר אליו כולל, ללא הגבלה, כל הפסד רווחים הנובע מכך באופן ישיר, משני או עקיף.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים ותיקונים למופיע באתר זה בכל זמן שייראה לנו מתאים וללא הודעה.

 

אתרים מקושרים

בנקודות שונות ברחבי האתר אפשר ויוצעו לכם קישורים אוטומטיים לאתרי אינטרנט אחרים הרלוונטיים להיבטים מסוימים של אתר זה. אין בכך לרמוז שקבוצת יוניליוור קשורה או שותפה בהכרח לאותם אתרים אחרים או לבעליהם. בעוד בכוונתה של קבוצת יוניליוור שתמצאו עניין באתרים אחרים אלה, אין קבוצת יוניליוור או בעלי התפקידים שלה, עובדיה או סוכניה אחראים בכל אופן לאתרים אחרים אלה או לכל מידע המופיע בהם, וקבוצת יוניליוור לא אמתה או אישרה מידע זה. אם גיליתם שנכנסתם לאתר אחר, ניתן לחזור לאתר זה באמצעות הקשה על החץ.

מתכונים
מוצרים
עגלה
השראה
תפריט