תפריט
נקודות יו-שף

תנאי תכנית נקודות תמורת מתנות: מועדון יו-שף

כללי

מועדון יו-שף (להלן: ה"תכנית") מופעלת על ידי קבוצת יוניליוור ישראל, על ידי חטיבת UFS , שכתובתה: גלבוע 3, קרית שדה התעופה, ישראל (להלן: ה"החברה").

I. זכאות ומוצרים משתתפים

 1. התכנית פתוחה לבתי עסק לשירותי הסעדה ומזון בישראל המתנהלים בתום לב, למעט החברה או עובדיה, בני משפחותיהם, סוכנויותיו, או כל אדם בעל קשר מקצועי לתכנית. מובהר כי תכנית צבירת נקודות יו-שף אינה מיועדת לעסקים המנהלים מכירה סיטונאית של המוצרים הנמכרים באתר
 2. עובדים מחויבים לקבל את אישור המעסיק להשתתף בתכנית. מתנות מועדון יו-שף יוענקו לבית העסק/המעסיק, ויועברו אל הבעלים או המנהל הכללי או נציגו של המעסיק בבית העסק. המעסיק יהיה אחראי לחלק את המתנות לעובדיו בהתאם לכללי המדיניות והקווים המנחים הפנימיים שלו והחברה אינה צד לחלוקה זו.
 3. חשבון רשום של מועדון יו-שף מוקצה לגוף עסקי המשתתף בתכנית, ולא לאנשים יחידים על שמם.
 4. הנקודות (להלן: "נקודות יו-שף") יוקצו לכל חשבון, בהתבסס על רכישות מוצרים המשתתפים בתכנית ובהתאם לכמות הנקודות שתוקצה לכל מוצר שיירכש. ללא רכישת מוצרים, לא תתאפשר צבירת נקודות.
 5. לשם השימוש באתר ולביצוע הרכישות נדרשת גישה לאינטרנט.
 6. התכנית זמינה בקשר לכל המוצרים הזמינים באתר www.unileverfoodsolutions.co.il ואשר רכישתם מקנה צבירת נקודות בהתאם לפרסום באתר (להלן: "מוצרים משתתפים"). ככלל, רכישת מוצרי המרגרינה והמיונז לא יקנו נקודות לרוכשים.
 7. החברה עשויה לבצע את הפעולות הבאות לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי:
  • הוספה או הסרה, זמנית או קבועה של מוצרים משתתפים; 
  • החברה יכולה לשנות את כמות הנקודות שתינתן בגין רכישת כל אחד מהמוצרים במהלך תקופה מסוימת או בנסיבות שיוגדרו; 

II. הרשמה

 1. כדי להירשם לתכנית, היכנס לאתר www.unileverfoodsolutions.co.il. השלם את תהליך ההרשמה על ידי הזנת שם העסק, סוג העסק, פרטי קשר, כתובת דוא"ל, סיסמה נבחרת וכל יתר השדות הנדרשים. מובהר כי החברה תהא רשאית לעדכן מעת לעת את המידע המבוקש לשם ביצוע הרשמה ו/או לבקש מבעל עסק רשום מידע נוסף. לא ניקח אחריות על אי-דיוקים כלשהם במידע הנמסר על ידי המשתתף בעת מסירת פרטיו.  החברות בתכנית היא ללא תשלום.
 2. על ידי הרשמה כחבר מועדון יו-שף באתר (להלן: "חבר") ו/או על ידי שימוש בתכנית, מסכימים חברי התכנית למסור לחברה מידע עדכני ומדויק למטרות ניהול התכנית בכל עת. מובהר כי אין חובה חוקית למסור מידע כאמור, אולם ייתכן כי ללא מסירת המידע, לא תתאפשר חברות בתכנית.
 3. אנו מסבים את תשומת לבך למדיניות הפרטיות של יוניליוור, הנגישה דרך אתר זה.
 4. לכל חבר יהיה חשבון (להלן: "חשבון מועדון יו-שף") שבו ייצברו נקודות יו-שף. לכל בית עסק יוקצה חשבון מועדון יו-שף אחד, אך החברים יכולים לבקש מהחברה ליצור חשבון אחד לכמה בתי עסק אם בתי העסק הם בבעלות אותה ישות משפטית, על ידי פנייה אל החברה בשירות לקוחות, בטלפון 1-800-783-783. 
 5. כדי להירשם כמשתמש, על החברים לספק שם משתמש וסיסמה ייחודיים ולמסור מידע מסוים ופרטים אישיים (ראה תנאים). החברים יתבקשו להשתמש בשם משתמש וסיסמה ייחודיים כדי להתחבר לאתר.
 6. החברים מסכימים ומתחייבים כי שם המשתמש והסיסמה שלהם: 
  • ישמשו לשימושם האישי בלבד; וכן
  • לא ייחשפו לאף צד שלישי.
 7. לצורכי אבטחה, החברים מסכימים להזין את שם המשתמש והסיסמה הנכונים בכל פעם שהם מזמינים באמצעות האתר, ובמקרה שלא יעשו זאת, בקשתם להתחבר לאתר תידחה.
 8. החברים מסכימים כי מרגע ששם המשתמש והסיסמה הנכונים בקשר לחשבון הוזנו, אף אם במקרה שהשימוש בשם המשתמש והסיסמה נעשה באופן בלתי מורשה או במרמה, הם יישאו באחריות לתשלום בגין ההזמנה, למעט במקרה שההזמנה בוטלה.
 9. החברים מתחייבים להודיע לחברה לאלתר ברגע שנודע להם או שעלה בהם חשד סביר בדבר כל גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמה, ולנקוט צעדים להפחתת כל אובדן או נזק שייגרמו מכך. 

III. הקצאת נקודות

 1. יוקצו נקודות יו-שף עבור כל הרכישות של מוצרים המשתתפים בתכנית.
 2. נקודות יו-שף יוענקו מרגע שההזמנה תאושר ותימסר ללקוח. לא שולמה התמורה עבור המוצרים שנרכשו מכל סיבה שהיא, תהא רשאית החברה לבטל את הנקודות שניתנו לחבר עבור אותה רכישה.
 3. חברים זכאים יכולים להתחיל לאסוף נקודות יו-שף לאחר רישום החשבון שלהם. 

IV. פדיון

 1. כדי לפדות נקודות יו-שף, עליך להיות חבר בתכנית מועדון יו-שף.
 2. קיימים סוגים שונים של פרסים ("מתנות מועדון יו-שף") שניתן/שיהיה ניתן לפדות על פי התכנית באתר www.unileverfoodsolutions.co.il: 
  • מוצרים של החברה
  • ציוד מטבח
  • ציוד לשימוש אישי
  • ציוד לעסק
 3. קטגוריות אלה וכן מתנות המועדון , עשויות להשתנות ללא הודעה מראש.
 4. רשימה מלאה של המתנות המוצעות ווהנקודות הדרושות למימושן מופיעה באתר.
 5. לאחר ההרשמה, החברים יוכלו לצבור נקודות יו-שף משלהם, שאותן יוכלו לפדות כנגד פרסים המסופקים בחנות המקוונת של מועדון יו-שף. החברים רשאים לבחור פרסים לפי בחירתם, בהתאם למספר נקודות יו-שף הדרושות לפדיון המתנה. היתרה של נקודות יו-שף זמינה לחברים כאשר הם מתחברים לאתר. החברים עשויים גם לקבל הודעות בדוא"ל המאשרות את יתרת נקודות יו-שף אשר ברשותם.
 6. לנקודות יו-שף אין ערך במזומן ולא ניתן להחליפן תמורת מזומן. מכירה או החלפה של נקודות יו-שף אסורות בהחלט, ויגרמו לסילוק החברים מהתכנית לאלתר.
 7. חבר אינו רשאי להעביר תשלום חלקי לטובת התכנית, ושום מטבע פרט לנקודות יו-שף לא יתקבל.
 8. נקודות יו-שף ינוכו מחשבון החבר מיד לאחר שהחבר יבחר לפדות אותן כנגד מתנה.
 9. אם נתקלת בבעיות בפדיון נקודות היו-שף שלך, פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-800-783-783. 

V. פרסים

 1. החברה שומרת את הזכות להוסיף, לשנות או להגביל בכל עת את הפרסים המוצעים בתכנית, מכל סיבה שהיא.
 2. כל המתנות כפופות לתנאיו של הספק מצד שלישי אשר מספק את הפרס הספציפי.
 3. החברה שומרת את הזכות להציע פרס חלופי בעל ערך שווה או גבוה יותר, אם נסיבות שמעבר לשליטת החברה מחייבות זאת.
 4. החברה אינה נותנת ערובה כלשהי ביחס לטיב המתנות. כל כתב אחריות של יצרן או ספק מצד שלישי יעבור אל החברים לאחר מסירת המתנה.
 5. בכל מקרה של פרס שניזוק בהובלה אנא דווח לשירות הלקוחות בטלפון 1-800-783-783. ייתכן שיינתן פרס חלופי בכפוף לבדיקת הפריט שהוחזר. זאת מבלי לגרוע מזכויות החברים המעוגנות בחוק.
 6. כל פגם בפרס לאחר מסירתו המתרחש במסגרת תקופת האחריות של היצרן או הספק מצד שלישי יטופל על ידי היצרן או הספק מצד שלישי על בסיס כל מקרה לגופו.
 7. ניתן לפדות מתנות אך ורק כנגד מספר שווה-ערך של נקודות יו-שף המוצג באתר.
 8. לאחר ההזמנה, החברים יקבלו אישור בדוא"ל, אל כתובת הדוא"ל שמסרו, בדבר המתנה שהזמינו ובדבר היתרה החדשה של נקודות יו-שף העומדות לרשותם. 
 9. תמונות המתנות להמחשה בלבד, עפ"י המלאי הזמין אצל הספק ביום ההזמנה, אין התחייבות לצבע המוצר, ט.ל.ח
 10.  זמן אספקה של המתנות עד 14 ימי עסקים

VI. הגבלת אחריות

 1. למעט מוות או נזקי גוף כתוצאה מרשלנות של החברה או מצג שווא במרמה על ידי החברה, ובמידה שהדבר מותר בדין, החברה מחריגה בזאת את כל החבות בגין כל אובדן, נזק, עלות והוצאה, בין אם ישירים או עקיפים, שייגרמו בכל דרך בקשר לתכנית או לכל היבט של מתנה. בשום מקרה החברה לא תשא בחבות בגין כל רווח אבוד, פגיעה במוניטין, הפסד עסקי או זמן ניהול.
 2. החברה, עובדיה ושלוחיה, וקבלני המשנה שלה, לא יישאו באחריות או בחבות בגין: 
  • כל הזנה שגויה או לא מדויקת של נקודות יו-שף, או תשדורות נתונים אלקטרוניות שכשלו או שחלה בהן תקלה.
  • כל גישה בלתי מורשית לנקודות יו-שף או שינוי שלהן, בכל שלב בפעולתה של תכנית זו.
  • כל כשלי מערכת באתר האינטרנט.
  • כל כשל למלא מחויבויות של צדדים שלישיים כלשהם המעורבים בתכנית זו, אף כי ייעשה מצדנו כל מאמץ למזער את השפעתו של כשל כזה על המשתתף.
  • תקלה בקו תקשורת, ללא קשר לסיבתה, ביחס לכל ציוד, מערכות, רשתות, קווים, לוויינים, שרתים, מחשבים או ספקים הנמצאים בשימוש תכנית זו במובן כלשהו.
  • חוסר נגישות או אי זמינות של רשת האינטרנט או האתר או כל צירוף של אלה, באמצעות חיבור בחיוג, פס רחב או אינטרנט נייד. 

VII. הוראות כלליות

 1. מכירה של נקודות יו-שף או סחר חליפין בהן אסורים בהחלט.
 2. החברות תסתיים לאלתר במקרה של פירוק של העסק. חשבונות החברים ויתרת נקודות יו-שף אינם ניתנים להעברה במקרה של פירוק או אם החברה אינה קיימת מכל סיבה אחרת מכוח הדין.
 3. החברים רשאים לבחור לעזוב את התכנית בכל עת. על ידי עזיבת התכנית, החברים מוותרים על הזכות לכל נקודות יו-שף שכבר נצברו או הוענקו. חשבון החברים ייסגר בתוך 30 יום. תקשורת נוספת בין החברה לחבר תסתיים אף היא.
 4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את חשבונות החברים כלפי מעלה או מטה במקרים של שגיאות חשבונאיות או חשד להונאה, שבגינם יש לחברה סמכות מלאה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 5. למעט כפי שנקבע בתנאים אלה, לכל גוף מסחרי מותר להחזיק חשבון מועדון יו-שף אחד בלבד, וחשבונות הנוצרים באמצעות מכשירים או תהליכם אוטומטיים אסורים. החברה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לסלק חבר מן התכנית במקרה של חשד להחזקת מספר חשבונות, ובמועד זה כל יתרה נצברת של נקודות יו-שף תהא בטלה ומבוטלת.
 6. החברה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לסלק חבר מן התכנית במקרה שהוא סבור כי החבר הנוגע בדבר עלול לעשות שימוש לרעה בתכנית ו/או באתר תוך הפרת תנאים אלה. כל נקודות יו-שף שנצברו או הוענקו במועד הסילוק יבוטלו.
 7. החברים נושאים באחריות להבטיח כי פרטי ההתחברות שלהם יישמרו בסודיות על ידם, על מנת להגן מפני שימוש בלתי מורשה בחשבונותיהם. החברה לא תשא בחבות בגין כל אובדן, נזק או נזק תוצאתי מכל סוג בגין עילה חוזית, נזיקית (כולל רשלנות) או אחרת, הנגרמים משימוש בלתי מורשה כאמור בחשבונו של החבר (במידה המותרת בדין).
 8. החברה שומרת את הזכות לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לעכב את המתנות שנפדו על ידי חבר או אדם שנמצא כי הוא מחבל בתהליך הפדיון או בפעולת התכנית ו/או האתר.
 9. החברה אינה נותנת ערובה כלשהי ביחס למתנות המסופקות על ידי ספק המתנות הנוגע בדבר. החברה אינה אחראית לכל ערבויות, כתבי אחריות ו/או מצגים (אם בכלל) שניתנו על ידי הספק של המתנות.
 10. חבר יישא באחריות לכל השלכות המס או תשלום המס (כולל בין היתר מע"מ) העשויים להיגרם כתוצאה מהצטרפות לתכנית ו/או מקבלת המתנות.
 11. החברה לא תשא באחריות על נקודות יו-שף שאבדו, ניזוקו או עוכבו כתוצאה מכל תקלה מכל סוג של כל רשת, חומרה או תוכנת מחשב.
 12. החלטת החברה בנוגע לכל העניינים הקשורים לתכנית תהיה סופית.
 13. החברה שומרת את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת תוך מתן הודעה סבירה לחברים, אם נסיבות שמעבר לשליטת החברה מחייבות זאת.
 14. החברה שומרת את הזכות לשנות, להשעות, לסיים או לבטל את התכנית בכל עת תוך מתן הודעה סבירה לחבריו.
 15. במקרה של השעיה, סיום או ביטול, יהיו לחבר 30 יום ממועד ההודעה על הסיום לפדות נקודות יו-שף כלשהן שהוחזקו בחשבונותיו לפני תאריך הודעת הסיום בהתאם לתנאים אלה (להלן: "תקופת הסיום"). למעט אם נקבע אחרת, לא ניתן יהיה לצבור נקודות יו-שף נוספות במהלך תקופת הסיום.
 16. החברה תעשה כל מאמץ להפיץ את המידע לכל החברים בדבר תקופת הסיום, אולם החברה לא תשא באחריות על כישלונה להודיע לחבר מסוים כלשהו, ללא קשר לסיבה לכך.
 17. מקום שתנאי התכנית תוקנו, כל תיקון ייכנס לתוקף עם פרסום התנאים המתוקנים באתר www.unileverfoodsolutions.co.il ומתן הודעה לחברים דרך האתר או דרך הדוא"ל. החברים יתבקשו להסכים לתנאים המעודכנים על מנת להישאר חברים בתכנית.
 18. התיקונים יוסברו ברישא של תנאים אלה והגרסה העדכנית ביותר תגבר.
 19. על ידי הרשמה כחבר ו/או שימוש בתכנית, כל המשתתפים ייחשבו כמי שהסכימו והם מחויבים לתנאים אלה ונותנים את הסכמתם להעביר את נתוניהם האישיים לאחראי המאגר, למטרות ניהול תכנית זו, לרבות ההצעות העדכניות ביותר הזמינות במסגרת התכנית וכל מטרות אחרות שהמצטרף הסכים להן. כל הוראות ההרשמה מהוות חלק מתנאי התכנית. החברה תנהל תמיד תקשורת אחראית על פי תנאי החקיקה הרלוונטית והגבלות אחרות של פיקוח עצמי.
 20. החברה לא תשא בחבות בגין כל אובדן, נזק או נזק תוצאתי מכל סוג בגין עילה חוזית, נזיקית (כולל רשלנות) או אחרת הנגרמים מקבלת התנאים או בקשר לתכנית (במידה המותרת בדין).
 21. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי חוקית, בלתי תקפה, בטלה או בלתי אכיפה בכל דרך אחרת, היא תופרד מיתר הוראות תנאים אלה אשר ימשיכו לשמור על תוקפן המלא.
 22. תנאים אלה וכל סוגיות או מחלוקות העשויות לעלות מתנאים אלה או בקשר אליהם (בין אם מחלוקות או סוגיות כאמור הן חוזיות או אינן חוזיות מטבען, כגון טענות נזיקיות, בגין הפרת חוק או רגולציה או אחרת) יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויפורשו על פיהם. המשתתפים מקבלים על עצמם בזאת את סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של תל אביב על מנת ליישב מחלוקת או סוגיות כאמור.
מתכונים
מוצרים
עגלה
השראה
תפריט